Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Ny frivillig Tab af erhvervsevne-forsikring

Ophævelse af obligatorisk Tab af erhvervsevnetabs-forsikring
Tandlægeforeningens repræsentantskab besluttede på den ekstraordinære generalforsamling den 26.11.2023, at det ikke længere skulle være obligatorisk for Tandlægeforeningens medlemmer, der arbejder i privat praksis, at tegne en tab af erhvervsevne-forsikring.

Den kollektive ordning bortfalder
TandlægeTryghed indgik i 2021 en 3-årig aftale med Euro Accident om en kollektiv Tab af erhvervsevne-forsikring. Tandlægeforeningen ønskede en kollektiv obligatorisk aftale, gældende for medlemmer af Tandlægeforeningen, der arbejder i privat praksis i mindst 15 timer om ugen og som ikke er fyldt 60 år.

Denne 3-årige aftale med Euro Accident udløber ved udgangen af 2024. Men da Hovedbestyrelsen ikke kan acceptere, at den kollektive dækning skal fortsætte til aftalens reelle udløb, har Hovedbestyrelsen pålagt TandlægeTryghed at arbejde på en tidligere opsigelse af den kollektive ordning og tilbud om en ny aftale på frivillig basis.

I forhandlingerne om ovenstående, har TandlægeTrygheds fokus været, at sikre de bedst mulige vilkår for dig, der er forsikret i den kollektive ordning, som nu ophører. Der er fx nogle forsikrede tandlæger, som af helbredsmæssige årsager ville være dårligt stillet, hvis en ny frivillig ordning ville kræve nye helbredsoplysninger.

Med ovennævnte i fokus, har TandlægeTryghed indgået en aftale med Euro Accident om, at den obligatoriske forsikring ophører den 1. april 2024 og at alle nuværende forsikrede overføres direkte til en ny frivillig ordning hos Euro Accident – uden afgivelse af helbredsoplysninger.

Den nye frivillige Tab af erhvervsevne-forsikring
TandlægeTryghed har forhandlet følgende aftale og vilkår fra 1.4.2024 for den nye frivillige Tab af erhvervsevne-forsikring hos Euro Accident:

Overflytning til den frivillige ordning

  • Alle nuværende forsikrede i den obligatoriske ordning overføres, uden afgivelse af helbredsoplysninger, til den nye frivillige aftale.
  • Forsikrede som ikke ønsker at blive overflyttet til den nye frivillige aftale pr. 1.4.2024, skal opsige sin Tab af erhvervsevne-forsikring inden udgangen af februar 2024.

Ændringer i vilkår i forhold til den nuværende obligatoriske ordning

  • Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned.
  • Ved nytegning skal der afgives helbredsoplysninger
  • Månedlig opkrævning

Forsikringsbetingelserne er, bortset fra ovennævnte, uændrede og forsikringspræmien fastholdes.

Ny attraktiv frivillig ordning
Ikke krav om andre forsikringer/pension
Forsikringen kræver ikke samtidig tegning af andre forsikringer eller pension. Du har derfor fri mulighed for at vælge en pensionsordning i det selskab der passer dig bedst og hvor du mener, det giver det bedste afkast – helt uafhængigt af din tab af erhvervsevne-forsikring hos Euro Accident.

Holdbare tandlæger
Den nye tab af erhvervsevne-forsikring indeholder selvfølgelig også konceptet ”holdbare tandlæger”, der giver dig mulighed for at få hurtig og gratis hjælp til udredning, behandling eller forebyggende tiltag inden dine symptomer gør dig uarbejdsdygtig. Det er der allerede 74 tandlæger, der har haft god gavn af de seneste 2 år.

Attraktiv præmie
Præmien på den nye frivillige ordning fra 1.4.2024 fastholdes ekstraordinært på samme lave niveau, som præmien på den obligatoriske ordning i dag. Det betyder, at du vil have samme lave præmie resten af 2024, selvom forsikringen nu ikke mere er kollektiv.

Præmien er fastsat i aldersniveauer, der afspejler risikoprofilen for den konkrete aldersgruppe. Det betyder at jo yngre du er, jo billigere vil forsikringen være. I andre tilsvarende forsikringer på markedet, er der typisk en fast ens præmie der gælder for alle aldersgrupper.

Præmien i Euro Accident er inkl. alle omkostninger – dvs. der kommer ikke yderligere omkostninger for fx administration og rådgivning. I andre ordninger, kommer sådanne yderligere omkostninger ofte udover den oplyste præmie.

Ophør af forsikringen

Da forsikringen er frivillig, kan du altid opsige den med et fast opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned. Det betyder, at der altid er maksimalt 2 måneders binding på din forsikring.

Slut med gratis forsikringer
I mange år har Tab af erhvervsevne-forsikringen været gratis for tandlægestuderende på 10. semester og i det første kandidatår efter afsluttet uddannelse. Da repræsentantskabet har valgt at den obligatoriske ordning skal ophøre, er det desværre ikke længere muligt at opretholde dette tilbud til de unge studerende og nyuddannede tandlæger.

Er du ny kandidat i 2023 eller studerende på 10. semester i 2024 og har fået en gratis dækning i 2024, vil du fortsat have forsikringen. Du har selvfølgelig mulighed for at fortsætte forsikringen fra den 1.1.2025 mod betaling og helt uden at skulle afgive helbredsoplysninger.

Hvad sker der nu?
Hvis du har forsikringen hos Euro Accident og du ikke foretager dig noget, vil din forsikring fortsætte i Euro Accident på frivillige vilkår, som om intet var hændt. Du vil i marts måned modtage et tillæg til din forsikringsaftale/police med beskrivelse af ændringer fra 1.4.2024.

Har du allerede opsagt din forsikring overfor TandlægeTryghed, vil du senest i marts måned modtage en bekræftelse på opsigelsen og ophør af din forsikring pr. 31.3.2024.

Har du spørgsmål til din tab af erhvervsevne-forsikring via TandlægeTryghed, kan du skrive til os på web@tdlt.dk, så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt.