Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Tilfredshedsundersøgelse 2019

Resultat af tilfredshedsundersøgelsen 2019
Tilfredse medlemmer er en forudsætning for os i TandlægeTryghed, og derfor er det essentielt at kende til vores medlemmers behov. For at kunne udvikle og prioritere foreningens rådgivning og service til medlemmerne, har vi i slutningen af 2019 gentaget tilfredshedsundersøgelsen fra 2013 og 2016.

Undersøgelsen er med til at udpege, hvilke områder der er vigtige at opretholde, og hvor der er mulighed for at forbedre rådgivning og service til medlemmerne. Undersøgelsen blev udsendt, som et online spørgeskema, til alle medlemmer af Tandlægeforeningen, og i alt 717 medlemmer indsendte deres besvarelse.

Undersøgelsen viser, at medlemmerne generelt har en positiv opfattelse af TandlægeTryghed, og at foreningen generelt lever op til flertallets forventninger.

Kontakt til TandlægeTryghed
Medlemmerne er også blevet spurgt indtil om de, inden for det seneste år, har været i kontakt med TandlægeTryghed.
Her viser undersøgelsen, at fire ud af ti medlemmer har været i kontakt med os. Blandt disse medlemmer er de primære årsager til deres kontakt spørgsmål og rådgivning om forsikringer eller skader.

Den primære kontaktkanel er telefonisk henvendelse, hvilket gælder for seks ud af ti, af de medlemmer, der har været i kontakt med os. Tilfredsheden blandt disse er på niveau med tidligere i en situation, hvor vi har ændret telefontiden, men til gengæld øget tilgængeligheden inden for denne. Generelt er medlemmerne meget tilfredse med muligheden for at komme i kontakt med TandlægeTryghed.

Rådgivning
Det er især TandlægeTrygheds rådgivning, der har betydning for om vores medlemmer oplever, at de har udbytte af medlemskabet. Mange medlemmer har ikke været i kontakt med Tandlægetryghed eller haft behov for rådgivning, hvorfor mange ikke har været i stand til at vurdere dette forhold. Blandt de medlemmer der har modtaget rådgivning, viser undersøgelsen, at flertallet er tilfredse. Det er særligt rådgivnings-mulighederne inden for dagpengeordningen og krisehjælp samt erhvervsrådgivningen, som der er stor tilfredshed med.

Til gengæld må vi konstatere, at tilfredsheden blandt medlemmerne på de respektive områder er lavere i 2019, end ved de tidligere undersøgelser i 2013 og 2016. Dette forhold er først og fremmest en funktion af, at en stor andel af medlemmerne ikke har følt sig i stand til at besvare de respektive spørgsmål, og på disse har svaret ”Ved ikke”.

Dette forhold betyder, at vi i TandlægeTryghed skal have fokus på i højere grad at gøre medlemmerne fortrolige med den rådgivning, vi kan tilbyde, særligt inden for pensionsrådgivning, forsikringsrådgivning generelt, erhvervsudygtighedsforsikring og øvrige forsikringer specifikt.

Information – nyhedsmail og hjemmeside
Undersøgelsen viser, at TandlægeTrygheds medlemmer primært får deres information om foreningen via nyhedsbrevene der udsendes via email, og syv ud af ti medlemmer foretrækker at blive informeret ad denne vej. De fleste medlemmer mener, at nyhedsbrevet både er læsevenligt og indeholder relevant information. Samtidig mener de også, at nyhedsbrevene bliver udsendt i et passende omfang. En række medlemmer efterspørger i forbindelse med informationen fra TandlægeTryghed, at vi i højere grad fokuserer på forsikring og pension.

Flertallet af medlemmerne er tilfredse med hjemmesiden. Den vurderes således til at være overskuelig, indbydende og nem at navigere rundt på.

Tak for tilbagemeldingerne
TandlægeTryghed vil gerne takke for alle besvarelserne af de udsendte skemaer. Tilfredshedsundersøgelsen har givet os meget værdifuld information, og den hjælper os i vores videre arbejde med at udvikle vores service og rådgivning til medlemmerne, så alle tandlægerne får kendskab til og en positiv opfattelse af TandlægeTryghed.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.