Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Privatforsikringer

Vilkår og betingelser

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber privatforsikringer via TandlægeTryghed hos Tryg.
Du finder betingelserne for de forsikringer du har i Tryg Gruppeforsikring på  “Min side” hos Tryg.

Fortrydelsesret og -frist
Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer.

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

    1. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
    2. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail.

Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for dit hus og fritidshus, er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60. Fortrydelse er derfor betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
web@tdlt.dk

eller

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
tryg@tryg.dk

Garantifond
Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, som du tegner gennem TandlægeTryghed, er omfattet af Garantifonden. Dette gælder også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private forsikringer.

Betaling og Betalingsservice
Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med os, sker tilmelding efter aftale med dig. Tilmeldes du ikke betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Ikrafttrædelse
Forsikringen/forsikringerne træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Tryg udsteder forsikringsaftalenummeret/forsikringsaftalenumrene på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?
Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at Tryg skal opsige en forsikring i et andet selskab, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Vær opmærksom på, at bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab altid skal opsiges af Tryg.

Forudsætninger for prisen på forsikringer i Tryg
Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting TandlægeTryghed spørger om, i forbindelse med, at du beregner prisen på en forsikring. Tryg bruger dine oplysninger til at vurdere risikoen og fastsætte pris og vilkår.

Urigtige oplysninger
Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at Tryg kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.

Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af Forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at dineoplysninger er korrekte.

Gebyrer og afgifter
Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året. På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 90 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Stormflodsafgiften udgør 40 kr. om året. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra Tryg i e-Boks eller har tilmeldt dig på ”min side” på tryg.dk, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver vi et gebyr på 9,50 kr. på hver forsikring. Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Dit selvbetjeningsunivers
tryg.dk kan du logge på ”min side” – dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Du kan læse, hvordan Tryg behandler oplysninger om dig i Trygs persondatapolitik her.

Tryg anvender cookies på tryg.dk.

Klage
Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er den klageansvarlige afdeling:

Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 og 13.00

www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive Trygs mailadresse tryg@tryg.dk.

Tilsyn og garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Få et tilbud på forsikring
Anmeld skade

Hvis du skal anmelde en skade på en af dine privatforsikringer, kan du gøre det her.

I tilfælde af at du har en akut skade, skal du ringe på tlf. 7033 2525. Telefonen er døgnåben.

Du kan selv gøre en del for at begrænse risikoen for fx at få en skade på dit hus, dit indbo, din bil, dig selv, dine børn eller andre mennesker. Hvis du vil vide mere om, hvad du helt konkret kan gøre for at undgå skaderne, kan du læse mere her.

Ulykkesforsikring
Har du brug for at anmelde en skade til din eller din families ulykkesforsikring, skal du anmelde skaden på ”min side” – har du spørgsmål til en allerede anmeldt skade, kan du kontakte Tryg Ulykkesskade på tlf. 4420 2895.

Bilskade
Har du en skade på din bil, kan du anmelde den her eller kontakte Tryg Bilskade på tlf. 4420 4690.

Vejhjælp
Hvis du har Tryg Vejhjælp tilknyttet din bilforsikring og har brug for assistance, skal du kontakte Tryg Vejhjælp hele døgnet på tlf. 7011 2000.

Bygningsskade
Har du en skade på dit hus, kan du anmelde det her eller kontakte Tryg Bygningsskade på tlf. 4420 2080.

Indbo
Har du en skade på dit indbo, kan du anmelde den her eller ringe til Tryg Indboskade på tlf. 4420 3241.

Skade under rejse
Hvis du kommer ud for en skade eller bliver syg på din rejse, skal du ringe til Tryg Alarm på tlf. +45 4468 8200.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.