Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygeforsikring erhverv

Vilkår og betingelser

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber sygeforsikring erhverv via TandlægeTryghed hos Købstædernes Forsikring.

Om betaling
Hvis du betaler via Betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for den pågældende måned. Ellers vil du modtage et indbetalingskort fra Købstædernes Forsikring. Udover prisen for forsikringen opkræver Købstædernes Forsikring også afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Vi beder dig venligst kontrollere policen og sikre, at forsikringens omfang svarer til den forsikring, som du har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte TandlægeTryghed eller Købstædernes Forsikring.

Karensperiode
I de første 6 måneder er der en karensperiode uden dækning i tilfælde af sygdom.
Når en person omfattes af forsikringen, er der ikke dækning ved sygdomstilfælde de første 6 måneder. Det gælder uanset, om uarbejdsdygtigheden fortsætter ud over de 6 måneder.

Forudbestående lidelser dækkes ikke af forsikringen
Forsikringen dækker ikke lidelser, hvor de første symptomer har vist sig før forsikringsperioden. Forsikringen dækker dog lidelser, der er kendte på etableringstidspunktet, hvis lidelsen har været behandlings-, symptom- og kontrolfri i 36 måneder fra skadetidspunktet.

Forudsætninger for sygeforsikring erhverv
Når du indgår aftale om forsikringen, skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, TandlægeTryghed spørger om i forbindelse med beregning af prisen på en forsikring.

Hvis der er risikoændringer på disse områder, så skal Købstædernes Forsikring hurtigst muligt have skriftlig besked:

  • Virksomheden må ophøre.
  • Der sker ændringer af ejerforhold.
  • Der sker ændringer af selskabsform.
  • Virksomheden skifter adresse, eller betalingsadressen skal ændres.
  • Der sker ændringer i forhold til policens indhold – fx ændringer af virksomhedens eller policens beskrivelse af opgaver eller medarbejdernes beskæftigelse.

Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer, kan en eventuel erstatning efter en skade nedsættes eller bortfalde.

Begrænsning af skade
Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Købstædernes Forsikring med henblik på begrænsning af skadens virkninger. Skyldes et tab manglende medvirken til ovenstående, er det ikke dækket af forsikringen.

Urigtige oplysninger
En forsikringsaftale bygger på en gensidig tillid mellem kunden og Købstædernes Forsikring som forsikringsselskab.

Kunden kan med rette forvente, at Købstædernes Forsikring erstatter kundens skade, i henhold til den forsikringsaftale vi har indgået, og Købstædernes Forsikring forventer, at kunden giver de rigtige og tilstrækkelige oplysninger for at kunne behandle og opgøre skaden korrekt.

Du kan læse mere om Købstædernes Forsikrings svindelpolitik her.

Gebyrer og afgifter
Ud over prisen for forsikringerne opkræver Købstædernes Forsikring afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Du kan læse mere om gebyrer og afgifter her.

Selvbetjeningsløsning
På kfforsikring.dk finder du MitKF Erhverv, som er Købstædernes Forsikrings selvbetjeningsløsning. Købstædernes Forsikring passer på dine oplysninger, og du kan læse alt om deres privatlivspolitik og anvendelse af cookies her.

Klage
Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du kontakter den medarbejder, der har behandlet sagen. Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at kontakte Købstædernes Forsikrings direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen skal sendes til kfforsikring@kfforsikring.dk eller til denne adresse:

Købstædernes Forsikring
Direktionen
Strandgade 27A
1401 København K

Er du ikke tilfreds med resultatet fra Købstædernes Forsikrings, har du mulighed for at kontakte:

Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K.
tlf. 3343 5500

eller

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.
tlf. 3315 8900

Ankenævnet for Forsikring behandler ikke sager af erhvervsmæssig karakter. Ankenævnet for Forsikring har dog mulighed for at behandle sager af erhvervsmæssig karakter, hvis det vurderes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.

Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. De tvister, som mellem parterne er afgjort ved bindende voldgift, kan dog ikke indbringes for andre instanser.

Tilsyn og garantifond
Købstædernes Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.


Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygeforsikring erhverv, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne Sygeforsikring erhverv til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular nedenfor.

Bestil forsikringen

Når du bestiller sygeforsikring erhverv, sender vi din bestilling videre til Købstædernes Forsikring, hvorefter du vil modtage police og opkrævning fra Købstædernes Forsikring.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller web@tdlt.dk.

Du modtager en bekræftelse på mail, når vi har modtaget din bestilling.

Anmeld skade

Ved en skade skal du ringe til Købstædernes Forsikring på tlf. 3314 3748.Hvis skaden – ulykke eller sygdom – potentielt kan strække sig ud over 3 uger, er det vigtigt, at du anmelder skaden hurtigst muligt til Købstædernes Forsikring. Derved har de mulighed for at yde rådgivning og vejledning tidligt i forløbet, så I sammen sikrer den rigtige indsats.Enhver skade skal anmeldes senest 1 år efter, at den forsikrede bliver uarbejdsdygtig, for at policen gælder. Hvis den forsikrede først gør krav på at få udbetalt forsikring 1 år efter, at den forsikrede er blevet uarbejdsdygtig, dækker forsikringen ikke.Dokumentation


Når du anmelder en skade, vil du modtage og skal udfylde en skriftlig skadeanmeldelse, der sendes til Købstædernes Forsikring. Det er vigtigt, at du udfylder skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklarer, hvad der er sket.

Sammen med skadeanmeldelsen skal du sende følgende til Købstædernes Forsikring:

   • Underskrevet samtykkeerklæring
   • Lægeerklæring udfyldt af egen læge
   • Dokumentation for, at retten til sygedagpenge er opfyldt.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.