Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedriftstabsforsikring

Spørgsmål til sygedriftstabsforsikring

Omsætning er fratrukket teknik og materialeudgifter.

Nej, med sygedriftstabsforsikringen er det også muligt at forsikre tandplejere. De skal dog forsikres på deres egen police.

Udgangspunktet for erstatningsberegningen er altid virksomhedens og ikke den syges omsætning. Alle forsikrede skal registreres under samme CVR-nr.

Det er muligt at dække enten 50% eller 100% af virksomhedens omsætning i 12 måneder. Dette vælges ved tegning af forsikringen. Der er dog altid en karensperiode på de første 3 uger.

Efter 3 ugers sygemelding hvis en eller flere af de forsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig, som følge af en sygdom eller et ulykkestilfælde.

Forsikringen kan maksimalt tegnes med en forsikringssum for den enkelte forsikrede på 5.000.000 kr.

Viser det sig i en skadessituation, at en forsikret har en forventet omsætning, der over en 12 måneders periode forventes at overstige 5.000.000 kr., så fastsættes erstatningen forholdsmæssigt mellem den forventede omsætning i denne periode og 5.000.000 kr.

Omsætning er fastlagt efter fradrag for vareforbrug, dvs. udgifter til teknik og materialer.

Præmien er en forskudspræmie og justeres en gang årligt efter konstateret omsætning.

Det er en virksomhedsforsikring. Udgiften til den er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Der skal afleveres en udfyldt begæring som forsikrede selv skal udfylde. Denne  bliver sendt fra Tandlæge Tryghed. 

Ja indtil året før forsikringen udløber

Forsikringen udløber/ophøre på dit officielle folkepensionstidspunkt.

Nej. Du har ret til erstatning efter 3 ugers sygdom. Indtægtstabet som følge af de 3 første ugers arbejdsudygtighed er ikke omfattet af forsikringen.

Udbetalingsperioden er på 49 uger regnet fra karensperioden på 3 uger.

Klinikken har pligt til at søge at begrænse tabet ved at opretholde omsætningen mest muligt. Omkostninger der afholdes for at begrænse driftstabet bliver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning.

Gjensidige betaler et beløb til revisoromkostninger på op til 10.000 kr.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.