Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Vilkår og betingelser

Betaling
Kører betalingerne over Betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for den pågældende måned. Ellers vil du modtage et indbetalingskort fra Gjensidige Forsikring. Udover prisen for forsikringen opkræver Gjensidige Forsikring afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse
Gjensidige vurderer oplysningerne i den indsendte begæring og afgør, om dækningen kan accepteres på grundlag af dette. Hvis det ikke kan accepteres på baggrund af begæringen og de indsendte oplysninger, vil du få besked om, hvilke supplerende oplysninger du skal indsende, og hvornår du senest skal indsende dem.

Hvis Gjensidige kan acceptere forsikringen ud fra den indsendte begæring træder forsikringen i kraft fra det tidspunkt, Gjensidige modtog begæringen, medmindre andet er aftalt.

Du modtager herefter en police fra Gjensidige, som du skal kontrollere og sikre, at forsikringens omfang svarer til den forsikring, du ønsker at oprette. Er der uoverensstemmelser, skal du hurtigst muligt kontakte TandlægeTryghed eller Gjensidige.

Forudsætninger for dækning
Når du tegner forsikringen, skal du ikke afgive helbredsoplysninger. Forsikringen dækker dog alene tab som følge af
uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en lidelse, hvis første symptomer har vist sig i forsikringstiden.

Urigtige oplysninger
Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde bortfalde helt. Det sker, hvis Gjensidige ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger.

Begrænsning af skade
Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Gjensidige om at begrænse skadens virkninger. Tab, som skyldes manglende samarbejde, er ikke dækket af forsikringen.

Gebyrer og afgifter
Udover prisen for forsikringerne opkræver Gjensidige afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Selvbetjeningsløsning
På Gjensidige finder du Min Side, som er Gjensidiges selvbetjeningsløsning.

Klage
Ved utilfredshed med Gjensidiges behandling af en skade, den måde sagen er behandlet på eller afgørelsen af skaden, kan du kontakte den klageansvarlige enhed, som du finder kontaktoplysninger på her.

Tvister
Aftalen er dækket af dansk lovgivning. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved de danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.

Ved en evt. uoverensstemmelse om omfanget af uarbejdsdygtighed eller en skades opgørelse har forsikringstager mulighed for at kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd. Dette er et alternativ til at indbringe sagen for domstolene.

Forsikrede og Gjensidige vælger hver sin vurderingsmand, og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved en evt. uenighed herom udpeges opmanden af Det Danske Voldgifts institut. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen indenfor grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser, herunder de skadeopgørelsesprincipper, der er fastsat af Forsikring og Pension.

Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørelse efter, at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter.

Tilsyn og garantifond
Gjensidige er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.