Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_250032467

Dagpenge

Spørgsmål til dagpenge

Nedenfor finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål om dagpenge hos TandlægeTryghed. Du kan både læse om tilmelding, udregning af præmie og betaling samt anmeldelse og beregning af udbetaling.

Tandlægeomsætning er omsætningen som klinikejeren og alle øvrige tandlæger på
klinikken har. Der er dermed ikke omsætning fra tandplejere eller andre med i
Tandlægeomsætningen.

Du kan i dit journalsystem lave et udtræk, hvor din og øvrige tandlægers
omsætning fremgår. På TandlægeTrygheds hjemmeside kan
du finde vejledninger til de forskellige journalsystemer. Der skal ikke
foretages fradrag for materiale- og teknikudgifter.

Ud fra den oplyste Tandlægeomsætning for fx 2022 bliver indbetalingen for 2023
beregnet. Indbetalingen udgør 0,55% af Tandlægeomsætningen. Der skal således
indbetales 5.500 kr. pr. omsat million kroner årlig. Præmien opkræves
kvartalsvis med 1/4 af den årlige præmie.

En tilmelding til dagpengeordningen skal altid gælde samtlige tandlæger, der
arbejder under ydernummeret/CVR-nummeret og ikke kun enkelte tandlæger.

Regnskabsåret har ikke betydning for indberetningen til dagpengeordningen. Det
er altid perioden 1/1 – 31/12, der skal oplyses til dagpengeordningen.

Du skal indsende oplysninger fra den periode, du har haft klinikken og gøre
tydeligt opmærksom på, at perioden ikke dækker 12 måneder.

Du skal ikke indberette noget beløb for 2022, men blot gøre opmærksom på, at du nu er klinikejer og ønsker at tilmelde dig dagpengeordningen. Dette kan du gøre ved at sende en mail til os på dagpenge@tdlt.dk

Nej, der skal ikke foretages fradrag for materiale- og teknikudgifter.

 

Ja, vores advokater vurderer, at indbetalingen er en skattemæssig
driftsomkostning, der kan fradrages i klinikejerens virksomhedsindkomst.

Ja, dagpengene fra TandlægeTryghed bliver udbetalt, når du har været syg i mere end 15 hverdage. Du vil få løbende udbetalinger hver måned, og det er ikke et krav, at du har et økonomisk tab som følge af sygdommen. Præmien til sygedriftstabsforsikringen i  Gjensidige bliver beregnet ud fra, om du er med i dagpengeordningen eller ej. Hvis du ikke er med i  dagpengeordningen, bliver din præmie til sygedriftstabsforsikringen forøget ca. 50%.

Sygedriftstabsforsikringen dækker det tab du måtte have i op til et år som
følge af sygdom. Du skal over for denne forsikring kunne dokumentere tabet. Når du er med i TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil en udbetaling herfra blive regnet som en indtægt. Af denne grund er præmien for sygedriftstabsforsikringen afhængig af, om du er med i dagpengeordningen eller ej. Hvis du ikke er med i dagpengeordningen, bliver din præmie til sygedriftstabsforsikringen ca. 50%
forøget.

 

Hvis du bliver syg, kan du ikke få udbetaling fra TandlægeTryghed. Hvis du på
et senere tidspunkt ønsker at komme med i dagpengeordningen, skal du have
betalt til dagpengeordningen i mindst 24 måneder, før der vil kunne ske
udbetaling i forbindelse med sygdom, barsel eller dødsfald. Hvis du er ny
klinikejer, vil du dog have 6 måneder til at tilmelde dig dagpengeordningen
uden at blive omfattet af ovenstående 24 måneders regel.

Ja, både specialtandlæger, tandlæger på Grønland og Færøerne og andre
privatpraktiserende tandlæger, der ikke har et ydernummer, men som er medlem af Tandlægeforeningen, kan være med i dagpengeordningen (dog er et CVR-nummer påkrævet).

Hvis du ønsker at udtræde af dagpengeordningen, kan dette ske til det
førstkommende kvartal (1.1, 1.4, 1.7 og 1.10).

Så længe der var en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner, fremgik det af denne, at tandlæger, der arbejdede under overenskomsten, automatisk blev trukket af deres sygesikringstilskud, og at dette beløb blev fremsendt til TandlægeTryghed. Der blev både trukket et beløb til TandlægeTryghed (2,75%) og et beløb til Tandlægeforeningens Praksisforsikring (3%). Hvis du derfor arbejdede under overenskomsten, betalte du hver måned til dagpengeordningen via regionernes indbetaling af 2,75% af din ”sygesikringsomsætning”.

Tilmelding, udregning af præmie og betaling

Du rekvirerer de relevante blanketter i TandlægeTrygheds dagpengeafdeling på telefon 3946 0080 – tryk 2 eller skriver til dagpenge@tdlt.dk. Her kan du ligeledes få svar andre spørgsmål vedr. dagpengeordningen.

Den eneste frist TandlægeTryghed har i forbindelse med anmeldelse til dagpengeordningen er 1 års forældelse. Det vil sige, at du skal fremsende blanketterne inden 1 år efter 1. fraværsdag.

Som hovedregel benyttes omsætningen for det forudgående kalenderår til beregning af udbetaling. Det betyder, at hvis første fraværsdag er i 2023, er det omsætningen i kalenderåret 2022, der ligger til grund. Hvis den syge/barslende tandlæge ikke har været ansat i hele det forudgående kalenderår, benyttes de sidste 12 fulde måneders omsætning. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3946 0080 – tryk 2 for yderligere vejledning.

 

Sygedagpenge: I de første 110 sygedage efter karensperioden på 15 hverdage beregnes dagpengeydelsen til 38% af den oplyste tandlægeomsætning for det foregående år. For den resterende del af sygeperioden i op til et år udgør dagpengeydelsen 24% af den oplyste tandlægeomsætning.

Barselsdagpenge
: 4 uger før forventet fødsel og op til 15 uger efter
fødselstidspunktet beregnes barselsdagpengene til 12% af tandlægeomsætningen for den barslende tandlæge. Der foretages dog modregning af det beløb som klinikken modtager fra Barsel.dk – i 2023 kr. 85 pr. ansat time.

Fædrebarsel
: For fædre på barsel ydes der ligeledes 12% af tandlægeomsætningen for den barslende tandlæge i de 2 første uger efter fødslen. Hvis barnets mor overdrager barsel til barnets far indenfor barnets første 15 ugers levetid, kan far ligeledes modtage barselsydelse i de uger, der bliver overdraget.

Dødsfald
: Der kan udbetales 100.000 kr. i engangsydelse til den afdøde tandlæges ægtefælle/samlever eller til hjemmeboende børn under 21, hvis disse ikke er berettiget til efterløn fra afdødes arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver udbetaler efterløn til afdødes efterladte, udbetales beløbet til arbejdsgiveren, dog kan udbetalingen ikke overstige det beløb, som arbejdsgiver udbetaler i efterløn.

 

Som udgangspunkt er det klinikken (CVR-nr./klinikejeren), der både indbetaler præmie og modtager udbetaling. Dette gælder uanset om det er klinikejeren selv eller en ansat tandlæge, der bliver syg eller skal på barsel. Hvis en ansat tandlæge stopper på klinikken – og dermed også stopper med at modtage løn herfra – vil den ansatte tandlæge kunne overtage retten til dagpenge i den resterende del af sygeperioden op til et år, når betingelserne for medlemskab af Tandlægeforeningen i øvrigt er opfyldt.


For at være berettiget til udbetaling fra TandlægeTryghed kræves det, at den sygemeldte tandlæge er HELT væk fra klinikken (fuldtidssygemeldt) i mere end 15 på hinanden følgende hverdage (karensperioden). Efter karensen er det muligt, at få delvis udbetaling, hvis tandlægen raskmeldes delvist. Ved delvis raskmelding udregner TandlægeTryghed en forholdsmæssig ydelse på baggrund af de antal timer, som tandlægen arbejder, under den delvise raskmelding i forhold til det kontrakts retlige antal arbejdstimer.

Begyndelsesattesten er det lægefaglige grundlag for at rejse en sygesag i TandlægeTrygheds dagpengeordning og derved modtage udbetaling. Honoraret for attesten betales af TandlægeTryghed efter en, af lægeforeningens attestudvalg, fastsat takst. Læs mere .

Anmeldelse og beregning af udbetaling

Du rekvirerer de relevante blanketter i TandlægeTrygheds dagpengeafdeling på telefon 3946 0080 – tryk 2 eller skriver til dagpenge@tdlt.dk. Her kan du ligeledes få svar andre spørgsmål vedr. dagpengeordningen. 

Den eneste frist TandlægeTryghed har i forbindelse med anmeldelse til dagpengeordningen er 1 års forældelse. Det vil sige, at du skal fremsende blanketterne inden 1 år efter 1. fraværsdag. 

Som hovedregel benyttes omsætningen for det forudgående kalenderår til beregning af udbetaling. Det betyder, at hvis første fraværsdag er i 2023, er det omsætningen i kalenderåret 2022, der ligger til grund. Hvis den syge/barslende tandlæge ikke har været ansat i hele det forudgående kalenderår, benyttes de sidste 12 fulde måneders omsætning. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3946 0080 – tryk 2 for yderligere vejledning.

Sygedagpenge: I de første 110 sygedage efter karensperioden på 15 hverdage beregnes dagpengeydelsen til 38 % af den oplyste tandlægeomsætning for det foregående år. For den resterende del af sygeperioden i op til et år udgør dagpengeydelsen 24 % af den oplyste tandlægeomsætning. 
Barselsdagpenge: 4 uger før forventet fødsel og op til 15 uger efter fødselstidspunktet beregnes barselsdagpengene til 12 % af tandlægeomsætningen for den barslende tandlæge. Der foretages dog modregning af det beløb som klinikken modtager fra Barsel.dk – i 2023 kr. 85 pr. ansat time. 
Fædrebarsel: For fædre på barsel ydes der ligeledes 12 % af tandlægeomsætningen for den barslende tandlæge i de 2 første uger efter fødslen. Hvis barnets mor overdrager barsel til barnets far indenfor barnets første 15 ugers levetid, kan far ligeledes modtage barselsydelse i de uger, der bliver overdraget.  
Dødsfald: Der kan udbetales 100.000 kr. i engangsydelse til den afdøde tandlæges ægtefælle/samlever eller til hjemmeboende børn under 21, hvis disse ikke er berettiget til efterløn fra afdødes arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver udbetaler efterløn til afdødes efterladte, udbetales beløbet til arbejdsgiveren, dog kan udbetalingen ikke overstige det beløb, som arbejdsgiver udbetaler i efterløn. 

Som udgangspunkt er det klinikken (CVR-nr./klinikejeren), der både indbetaler præmie og modtager udbetaling. Dette gælder uanset om det er klinikejeren selv eller en ansat tandlæge, der bliver syg eller skal på barsel. Hvis en ansat tandlæge stopper på klinikken – og dermed også stopper med at modtage løn herfra – vil den ansatte tandlæge kunne overtage retten til dagpenge i den resterende del af sygeperioden op til et år, når betingelserne for medlemskab af Tandlægeforeningen i øvrigt er opfyldt. 

For at være berettiget til udbetaling fra TandlægeTryghed kræves det, at den sygemeldte tandlæge er HELT væk fra klinikken (fuldtidssygemeldt) i mere end 15 på hinanden følgende hverdage (karensperioden). Efter karensen er det muligt, at få delvis udbetaling, hvis tandlægen raskmeldes delvist. Ved delvis raskmelding udregner TandlægeTryghed en forholdsmæssig ydelse på baggrund af de antal timer, som tandlægen arbejder, under den delvise raskmelding i forhold til det kontrakts retlige antal arbejdstimer. 

Begyndelsesattesten er det lægefaglige grundlag for at rejse en sygesag i TandlægeTrygheds dagpengeordning og derved modtage udbetaling. Honoraret for attesten betales af TandlægeTryghed efter en, af lægeforeningens attestudvalg, fastsat takst. Læs mere her. 

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.